REGULAMIN KONKURSU

9. OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA CHARAKTERYZACJI „Mitologia Słowian – DEMONY i BÓSTWA”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie na pracę charakteryzatorską.
 2. Temat konkursu brzmi: „Mitologia Słowian – DEMONY i BÓSTWA”
 3. Organizatorem konkursu jest: SzkolArt z siedzibą we Wrocławiu ul. T. Kościuszki 76 B.
 4. Warunkiem udziału jest zgłoszenie do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 5. W konkursie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatorów, ani członkowie ich rodzin.
 8. Regulamin Konkursu jest dostępny dla uczestników na stronie internetowej pod adresem  https://szkolart.pl/regulamin/
 9. Przystępując do udziału w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych w niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia. Każdy z uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm.). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do dokonania poprawek.

II. Czas trwania konkursu

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 16 marca 2022 r. do 12 czerwca 2022 r., w dwóch etapach.
  • 1a. Etap pierwszy – preselekcja: nadsyłanie projektów prac drogą mailową do 20 maja 2022 r. Projekty nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Lista finalistów zostanie ogłoszona na naszej stronie internetowej 27 maja 2022 r.
  • 1b. Etap drugi – finał: 10 wyłonionych finalistów spotka się 12.06.2022 r. we Wrocławiu, aby jeszcze raz wykonać swoją pracę konkursową, tym razem na żywo w obecności jurorów oraz widowni.

III. Zasady wykonywania pracy

 1. Praca konkursowa (w pierwszym etapie) może zostać wykonana na sobie lub na modelu/modelce.
 2. Nadesłana praca powinna być zgodna z tematem konkursu.
 3. Praca konkursowa, zarówno ta biorąca udział w preselekcji, jak również praca finałowa, mogą być wykonane dowolną techniką charakteryzatorską
 4. Praca nadesłana na konkurs, nie może zostać opublikowana nigdzie wcześniej w internecie przed zakończeniem konkursu (dotyczy to zarówno zdjęć, jak i filmików). 
 5. Żaden z uczestników konkursu, nie może korzystać z pomocy asystenta – grozi to dyskwalifikacją.
 6. Praca finałowa musi zostać wykonana na osobie trzeciej, czyli nie na sobie.
 7. Uczestnicy na etapie preselekcji, jak również w finale wykonują dokładnie taki sam projekt – musi zostać wykończona i wzbogacona o kostium oraz fryzurę, pasująca adekwatnie do tematu.
 8. Każdy z uczestników może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie jeden projekt.

IV. Komisja konkursowa

 1.  W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych oraz dokonania wyboru 10 finalistów oraz zwycięzców konkursu, Organizator powoła komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą osoby delegowane przez organizatora konkursu.
 2. Podczas oceny prac konkursowych, zarówno biorących udział w preselekcji, jak również tych finałowych, komisja powołana przez organizatora będzie uwzględniać następujące kryteria:

  – Technika charakteryzatorska,
  – Styl pracy, użyte materiały,
  – Odbiór ogólny,
  – Kreatywność,
  – Interpretacja tematu,
  – Precyzja wykonania, detale

 3. Decyzje podjęte przez komisję konkursową, zarówno na etapie preselekcji, jak i finału są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

V. Cele i zasady konkursu

 1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac spośród nadesłanych na konkurs. Spośród prac uczestników zostaną wytypowane prace najlepiej ilustrujące tematykę oraz najwyżej oceniane pod względem artystycznym.
 2. Uczestnik konkursu zgłasza do udziału w konkursie pracę charakteryzatorską. Dokumentację w postaci minimum 3 fotografii (rozdzielczość min. 72 dpi, wielkość dłuższego boku 800 – 1500 pix) wykonanej charakteryzacji. Uczestnik musi nadesłać 2 fotografie twarzy: oczy otwarte i zamknięte oraz 1 fotografię całej postaci, umożliwiające ocenę wykonanej pracy. Zdjęcie nie mogą być poddane cyfrowemu lub analogowemu retuszowi. Tematyka pracy musi być zgodna z tytułem konkursu.
 3. Projekty prac należy przesyłać do 20 maja 2022 r. do godziny 23:59 poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się pod poniższym adresem: https://szkolart.pl/formularz/ Decyduje termin faktycznego wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora.
 4. Lista 10 osób zakwalifikowanych do finału zostanie ogłoszona 27 maja 2022 r. na stronie https://szkolart.pl/mistrzostwa/, na fanpage’u https://www.facebook.com/mistrzostwacharakteryzacji/ oraz na Instagramie na koncie https://www.instagram.com/omch_polska/ 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i działania, na które Organizator nie ma wpływu, w szczególności na zakłócenia w działaniu poczty mailowej.
 6. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, iż jest autorem pracy. Uczestnicy mają prawo zgłaszać do konkursu wyłącznie prace wykonane samodzielnie, do których posiadają wszelkie prawa autorskie. Prace nie mogą naruszać praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora konkursu w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w pkt. VI niniejszego Regulaminu.
 7. Formularz zgłoszeniowy powinien zawierać: dane osobowe Uczestnika (imię, nazwisko, adres, nr telefonu kontaktowego) wraz z oświadczeniem, podpisanym przez autora, stwierdzającym, że projekt jest jego osobistym dziełem, a jego majątkowe prawa autorskie do projektu nie są ograniczone oraz zawierające zgodę na bezpłatne wykorzystanie pracy przez Organizatora konkursu w zakresie opisanym w Regulaminie konkursu. Formularz zgłoszenia dostępny jest pod adresem https://szkolart.pl/formularz/
 8. Projekty prac i zdjęcia nadesłane na konkurs nie będą zwracane ich autorom.
 9. Komisja konkursowa nagrodzi trzy najlepsze prace charakteryzatorskie. (I, II, III miejsce)
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania nadesłanych prac w sposób opisany w pkt. VII niniejszego Regulaminu.
 11. Uczestnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie nadesłanych prac przez Organizatora w sposób opisany w pkt. VII niniejszego regulaminu.
 12. Osoby zakwalifikowane do finału malują modela/modelkę własnymi kosmetykami, wykorzystując własne pędzle oraz inne przedmioty, niezbędne do wykonania pracy charakteryzatorskiej.

VI. Nagrody

 1. W konkursie przewidziano następujące nagrody:
  • I miejsce – 3-miesięczne stypendium w SzkolArt we Wrocławiu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
  • II miejsce – miesięczne stypendium w SzkolArt we Wrocławiu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
  • III miejsce – wpisowe w SzkolArt we Wrocławiu oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
 1. Termin wykorzystania nagrody ufundowanej przez organizatora – rok akademicki  2022/2023.
 2. Nagroda ufundowana przez SzkolArt we Wrocławiu, nie może zostać wykorzystana przez osoby trzecie.
 3. Laureata obowiązują warunki przyjęcia określone przez uczelnię/szkołę. Opłata wpisowa w wysokości 300 zł (z wyjątkiem osoby, która zajęła III miejsce) oraz złożenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.
 4. Nagrody zostaną wręczone laureatom w dniu finału.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że Zwycięzcą Konkursu jest osobą, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym Regulaminie, osoba taka traci prawo do Nagrody, a Komisja Konkursowa wyłoni kolejnego zwycięzcę Konkursu, bądź nie przyzna Nagrody.
 6. Nagrodzeni w Konkursie są zobowiązani do udziału, w uzgodnionym z Organizatorem zakresie, w działaniach promocyjnych związanych z Konkursem, w tym poprzez wykorzystanie imienia, nazwiska, innych danych lub wizerunku.
 7. Uczestnicy nie mogą zrzec się prawa do nagrody na rzecz innego uczestnika lub osoby trzeciej.
 8. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
 9. Nagroda może zostać wymieniona na stypendium na kursie Masterclass (w roku akademickim 2022/2023)

VII. Uprawnienia Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanego projektu pracy konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że w przypadku otrzymania przez niego nagrody w Konkursie, wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach, social mediach  oraz na stronach internetowych Organizatora.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie nagrodzonego projektu w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora, w tym w szczególności:
  a) na utrwalanie i zwielokrotnianie projektu każdą techniką,
  b) wpisanie do pamięci dowolnej liczby komputerów,
  c) rozpowszechnianie projektu poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie oraz telefonach komórkowych.
 4. Organizator ma prawo do wykorzystania projektów w celu i w czasie wybranym przez siebie. Takie wykorzystania będzie bezpłatne i nieograniczone terytorialnie ani czasowo.
 5. Uczestnik zobowiązuje się do nie wykonywania osobistych praw autorskich.

VIII. Gala Finałowa

 1. Gala finałowa odbędzie się we Wrocławiu 12 czerwca 2022 r. 
 2. Finaliści mają 120 min na przygotowanie zgłoszonej pracy przed jurorami oraz widownią.
 3. Modelka/model powinna być już ubrana w kostium, chyba że jego konstrukcja na to nie pozwala, zanim uczestnik przystąpi do pracy.
 4. Fryzura może być już wykonana wcześniej na głowie modelki/modela.
 5. Wszelkie prostetyki lub sztuczna łysina powinny być nie pomalowane oraz nowe, wcześniej nie używane. 
 6. Model/modelka w trakcie finału nie może malować się samodzielnie – grozi to dyskwalifikacją. Cała praca musi zostać wykonana przez uczestnika.
 7. Po wykonaniu pracy, nastąpi jej krótka prezentacja przez autorkę/autora.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik konkursu spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu może żądać od uczestnika konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków konkursu lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie danego uczestnika z konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest Organizator. Dane będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby związane z organizacją konkursu, wydaniem przyznanych nagród oraz naliczeniem i odprowadzeniem podatku, a także z wykorzystaniem przez Organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie.
 3. Organizator informuje, iż dane osobowe zwycięzców konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szkolart.pl oraz na kontach społecznościowych szkoły oraz Mistrzostw. Zgłoszenie pracy do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych zwycięzców na stronie internetowej.
 4. Zgłoszenie pracy do udziału w konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłaszać listownie reklamacje związane z przebiegiem Konkursu wraz z podaniem uzasadnienia, na adres siedziby Organizatora, w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora Nagrody.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
 9. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna.
 10. Postanowienia Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, nie naruszając podstawowych zasad Konkursu.

Organizator:

SzkolArt we Wrocławiu