100% dofinansowania na szkolenia realizowane przez SzkolArt

Jako Instytucja Szkoleniowa wpisana do RIS pod numerem 2.02/00089/2009 możemy realizować darmowe szkolenia kształcenia ustawicznego finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Urzędu Pracy. Wsparcie kształcenia ustawicznego środkami KFS udzielane jest na zasadach pomocy de minimis.

krajowy fundusz szkoleniowy

– pracodawcy należący do grupy mikroprzedsiębiorstw, zatrudniający do 10 osób mogą sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego;
– pozostali pracodawcy mogą sfinansować z KFS 80% kosztów kształcenia ustawicznego

Całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Ze szkoleń dofinansowanych mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 osobę.

  • odbierz z PUP lub pobierz ze strony internetowej PUP wniosek;
  • wypełnij wniosek podając: dane pracodawcy, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, liczbę osób, których wydatek dotyczy, formę kształcenia ustawicznego, koszt kształcenia ustawicznego na osobę, termin wskazanych działań, całkowitą wysokość wydatków, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę, informację o planach dot. dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; Podając realizatora usługi kształcenia ustawicznego wpisz: nazwę Lima Make-up Studio Lidia Schneider, siedzibę ul. Tadeusza Kościuszki 76 B, 50-441 Wrocław, REGON 930674916, nr w rejestrze RIS 2.02/00089/2009, nazwę i liczbę godzin wybranego kursu, cenę usługi;
  • do wniosku dołącz:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

b) kopię wpisu do KRS lub CEIDG, w przypadku spółki cywilnej kopię umowy spółki cywilnej potwierdzone za zgodność z oryginałem;

c) program kształcenia ustawicznego;

  • wybierz szkolenie i dokonaj rezerwacji miejsca na konkretny termin poprzez stronę internetową SzkolArt wpisując: Szkolenie w ramach środków KFS lub skontaktuj się z nami telefonicznie pomożemy wypełnić Twój wniosek.

Czas rozpatrywania wniosku przez Urząd Pracy może potrwać do 30 dni. Wybierz szkolenie w takim terminie, aby Urząd Pracy zdążył wydać decyzję nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.