Dofinansowanie kursów dla pracodawców i pracowników

Obecnie trwa nabór w Urzędzie Pracy we Wrocławiu. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków i terminów naboru, należy kontaktować się bezpośrednio ze swoim Urzędem Pracy.

krajowy fundusz szkoleniowy

– zarówno pracownicy, jak i pracodawcy,

– pracodawcy należący do grupy mikroprzedsiębiorstw, zatrudniający do 10 osób mogą liczyć na refundację szkolenia w 100%,

– pozostali pracodawcy mogą liczyć na refundację szkolenia w 80%  (większe firmy).

Ok. 2600 zł (o szczegóły pytać w Urzędzie Pracy).

Ze szkoleń dofinansowanych mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawcy zatrudniający co najmniej 1 osobę.

 • W przypadku osób posiadających działalność gospodarczą, obowiązkiem jest posiadać min. 1 pracownika na umowę o pracę.
 • odbierz z PUP lub pobierz ze strony internetowej PUP wniosek;
 • wypełnij wniosek podając: dane pracodawcy, informację o liczbie zatrudnionych pracowników, liczbę osób, których wydatek dotyczy, formę kształcenia ustawicznego, koszt kształcenia ustawicznego na osobę, termin wskazanych działań, całkowitą wysokość wydatków, wnioskowaną wysokość środków z KFS oraz wysokość wkładu własnego wnoszonego przez pracodawcę, informację o planach dot. dalszego zatrudnienia osób objętych kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS; Podając realizatora usługi kształcenia ustawicznego wpisz: nazwę Lima Make-up Studio Lidia Schneider, siedzibę ul. Tadeusza Kościuszki 76 B, 50-441 Wrocław, REGON 930674916, nr w rejestrze RIS 2.02/00089/2009, nazwę i liczbę godzin wybranego kursu, cenę usługi;
 • do wniosku dołącz:

a) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

b) kopię wpisu do KRS lub CEIDG, w przypadku spółki cywilnej kopię umowy spółki cywilnej potwierdzone za zgodność z oryginałem;

c) program kształcenia ustawicznego;

 • wybierz szkolenie i dokonaj rezerwacji miejsca na konkretny termin poprzez stronę internetową SzkolArt wpisując: Szkolenie w ramach środków KFS 

Czas rozpatrywania wniosku przez Urząd Pracy może potrwać do 30 dni. Wybierz szkolenie w takim terminie, aby Urząd Pracy zdążył wydać decyzję nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kursu.

4-8 marca 2022 r.

Szkolenia dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne

Jako Instytucja Szkoleniowa wpisana do RIS pod numerem 2.02/00089/2009 możemy realizować darmowe szkolenia kształcenia ustawicznego finansowane ze środków Urzędu Pracy.

– osoba bezrobotna zarejestrowana w Urzędzie Pracy,

– osoba poszukująca pracy:

 • będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy,

 • pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji,

 • otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,

 • uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej,

 • będąca żołnierzem rezerwy,

 • pobierająca rentę szkoleniową,

 • pobierająca świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę,

 • będąca domownikiem lub małżonkiem rolnika, szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu,

 • będąca cudzoziemcem, m.in. obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadającą zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się,

 • pracująca w wieku 45 lat i powyżej. 

 • można zgłosić chęć udziału w szkoleniu grupowym planowanym przez powiatowy urząd pracy (najlepiej zrobić to pisemnie); plan szkoleń ogłaszany jest na tablicy informacyjnej urzędu pracy;

 • można otrzymać propozycję udziału w szkoleniu bezpośrednio od pracownika urzędu pracy;

 • można złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie wybrane z oferty rynkowej – wówczas należy uzasadnić celowość szkolenia; koszt takiego szkolenia urząd pracy finansuje do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli koszt jest wyższy, osoba skierowana na szkolenie pokrywa różnicę z własnych środków (pomocne źródło informacji o ofertach szkoleń http://stor.praca.gov.pl).

 • można otrzymać bon szkoleniowy – dotyczy to wyłącznie bezrobotnych do 30 roku życia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się ze swoim Urzędem Pracy (dział zajmujący się stażami).